Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce nowego unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) tzw. RODO – zobowiązujemy się do poszanowania Państwa prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych danych („Dane Osobowe”). Jednocześnie podkreślamy, że stronę internetową www.stoczniowiec.org.pl i www.hotelolivia.org.pl można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

 1. Administratorami Państwa danych osobowych jest Gdańsk Klub Sportowy ”Stoczniowiec” z siedzibą w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej 470 oraz wszelkie podmioty z nim powiązane i od niego zależne osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów, a także inne podmioty z którymi współpracujemy np. w zakresie świadczenia usług.
 2. Zachęcamy do kontaktu z nami:
  Pod adresem e-mail: dzialimpez@stoczniowiec.org.pl
  Pisemnie pod adresem: Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec”, Al. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk.
 3. Zobowiązujemy się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem danych osobom trzecim. Informujemy, iż bazy danych operatora serwisu są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.
  W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, prosimy nie wahać się skontaktować z nami pod wskazany wyżej adres.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
  Zawarcia i wykonania umowy/umów, w tym zapewnienia obsługi transakcji, rozwiązywania problemów i realizacji Państwa próśb, które do nas Państwo kierują – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  Świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
  Marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty, prowadzenie pomiarów i analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Państwa profilu pod kątem produktów i usług, którymi mogą Państwo być zainteresowani), zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych – na podstawie Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne),
  Spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art.6 ust. 1 lit. c RODO), Zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, obsługi Państwa próśb przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest obsługa świadczonych usług, realizacja Państwa próśb, możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, archiwizacja danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty:
  1. Podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa np. sądy i organy państwowe,
  2. Firmy świadczące usługi z którymi współpracujemy m.in. informatyczne, marketingowe, reklamowe, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 6. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  Dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
  Zmiany danych (sprostowania, uzupełniania, aktualizacji),
  Wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie udzielonej uprzednio zgody,
  Ograniczenia przetwarzania w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa,
  Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację,
  Żądania usunięcia danych,
  Przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi,
  W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt z Gdańskim Klubem Sportowym ”Stoczniowiec” w sposób opisany w pkt 2 lub pkt 3.
  Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej/łączących nas umowy/umów.
 8. Serwis gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Operator serwisu informuje, że pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
  Stosujemy pliki cookies sesyjne, które pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu.
  Przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies, Użytkownik serwisu zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Operator serwisu informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest operator Serwisu: Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec”, Al. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk.